26 ‎юли ‎2013 Васил Петлешков (7)

ВиК и ПСОВ гр. Пещера

Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера

Име на проекта:
„Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” с два подобекта:

Подобект № 1 „Осъществяване на строителен надзор на обект: Изпълнение на СМР за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа – гр. Пещера“.

Подобект № 2 „Осъществяване на строителен надзор на обект: Инженеринг (проектиране в работна фаза, съгласуване, изпълнение на строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера”

Период на изпълнение: За Подобект № 1 „Осъществяване на строителен надзор на обект: Изпълнение на СМР за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа – гр. Пещера“, периода на изпълнение е 2013 г. – 2014 г.

За Подобект № 2 „Осъществяване на строителен надзор на обект: Инженеринг (проектиране в работна фаза, съгласуване, изпълнение на строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера” периода на изпълнение е 2014 г. – 2015 г. (в период на изпълнение)

Стойност на СМР на обекта: За Подобект № 1 стойността на строително – монтажните работи е 4 699 461.76 евро. За Подобект № 2 стойността на строително – монтажните работи е 5 013 924. 78 евро.

Параметри: Подобект № 1 – Извършена е реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на град Пещера, включваща реконструкция и рехабилитация на главни водопроводни клонове, вътрешна водопроводна мрежа и  сградни водопроводни отклонения.

Извършено е доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната канализационна мрежа на град Пещера, включваща реконструкция и рехабилитация на главни канализационни колектори,  изграждане на главни канализационни колектори,  реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа, изграждане на второстепенна канализационна мрежа, реконструкция и рехабилитация на  сградни канализационни отклонения, изграждане на  нови сградни канализационни отклонения, изграждане на 1 брой канална помпена станция и изграждане на довеждащ колектор „Север” до ПСОВ.

Подобект № 2 – Изграждане, оборудване и пускане в ескплоатация на ПСОВ Пещера, която да поеме натоварвания от 25 000 еквивалент жители. Към Пречиствателната станция ще бъдат изградени, оборудвани и пусната в ескплоатация помпена и компресорна станция, съоръжение за машинно обезводняване на утайката, Пясъкоуловител и разделителен обект, комбинирани съоръжения за биологично пречистване, утайкоуплътнител, филтрация и дезинфекция, химично коагулиране на фосфора, тръбни връзки и електро и управляваща система “SKADA”.

Галерия