Обект 6-3

ВиК Кюстендил

Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежи на град Кюстендил, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC (Червена книга)

Име на проекта:
„Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежи на град Кюстендил, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC (Червена книга)”

Период на изпълнение: 2009 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 19 953 179.44 евро

Параметри: Проектът е изпълнен съгласно договорните условия на FIDIC (Червена книга). Изграждане на нови и подмяна на компрометирани водопроводи и канали на територията на гр. Кюстендил. Дължината на положена водопроводна мрежа е 44,895.00 м. Дължината на положена канализационна мрежа е 16,483.00 м. Изградени са 59 броя съоръжения – резервоари, дъждопреливни шахти, отливни канали и др. Изградени са 2140 броя водопроводни сградни отклонения и 1120 броя канализационни сградни отклонения.

Галерия