service

Строителен надзор

Услугите се предоставят на широк кръг частни и обществени клиенти по проекти, свързани с планиране, развитие, управление, поддръжка и ремонт на инфраструктура, както и жилищни и промишлени съоръжения.

Услуги

  • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
  • Технически контрол по част “Конструктивна”
  • Строителен надзор, съгласно ЗУТ и правилата на ФИДИК
  • Управление на строителни проекти

Проекти на Рутекс в България