Обект 5-1

Дамба Албена – Балчик

Брегозащитно съоръжение – Дамба Абена – Балчик

Име на проекта:
„Брегозащитно съоръжение – Дамба Абена – Балчик“

Период на изпълнение: 2006 г. – 2009 г.

Стойност на СМР на обекта: 3 579 043.17 евро

Параметри: Проектът е реализиран по Проект България – Защита на речните и морските брегове срещу ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси. Извършено е изграждане и реконструкция на дамба с дължина 2 622 м с ядро от взривена скална маса и защита от страна море и суша. Короната на дамбата е с ширина 6 м и бетонова настилка с дебелина 20 см. На два участъка от страна суша са изградени вълнобойни стени с обща дължина 522м, два водостока, 35 дренажни ребра и противосвлачищен контрафорсен насип.

Галерия