OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ЛОТ 45 от ОП „Регионално развитие“

Рехабилитация и реконструкция на път ІIІ-6233 – Блатешница – Байкалско – Драгомирово от км 5+100 до км 15+600

Име: BG161PO001/2.1-01/2007/001-040 Лот 45 – Рехабилитация и реконструкция на път ІIІ-6233 – Блатешница – Байкалско – Драгомирово от км 5+100 до км 15+600, с обща дължина 10,500км, област Перник

Период на изпълнение: 2012 г. – 2013 г.

Стойност на СМР на обекта: 1 598 940. 60 евро

Параметри: Строежът представлява реконструкция и рехабилитация на път трети клас от Републиканската пътна мрежа. Новият път позволява движение със скорост 50 (40) км/ч. Пътят преминава през две населени места: с. Блатешница и с. Байкалско с две ленти за движение и ширина както следва:
участък в населено място
– ленти за движение: от 2 х 3.00 (2 х 3.50) m
– тротоари – 2 x 1.00 (2 x 1.50) m
– участък в открит път
– ленти за движение – от 2 х 3.00 (2 x 3.25, 2 x 3.50) m
– бетонова ригола – 1 x 0.5m и берма – 1 x 1.00 m
– банкети – 2 x 1.00(2 x 1.50) m
Направена е рехабилитация на моста на км 8+036,525, като всички пластове на съществуващата настилка са отстранени, положен е изравнителен бетон, нова хидроизолация и нови фуги, нова двупластова асфалтобетонова настилка. Съществуващите тротоарни блокове са надградени с нови, монтиран е нов парапет.
Строителството на пътя включва още повърхностно отводняване, хоризонтална маркировка, нови пътни знаци, еластични огради, бордюри. Възстановените банкети зад еластичната ограда са с намалена плътност

Галерия