P1110774

ЛОТ 19 от ОП „Регионално развитие“

Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково – Елена , на път ІІ-53 Елена – Сливен и на път ІІІ-405 Царевец – Свищов

Име: BG161PO001/2.1-01/2007/001/015 Лот 19 – Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково – Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена – Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 и на път ІІІ-405 Царевец – Свищов от км 73+600 до км 75+778, обща дължина 30,019 км, област Велико Търново”

Период на изпълнение: 2011 г. – 2013 г.

Стойност на СМР на обекта: 5 901 283.57 евро

Параметри: Проектът е разделен на три участъка:
Участък 1: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково – Елена, от км 34+450 до км 35+631,25 и от км 36+250 до км 36+982,91 с дължина 1.914,16 км. Клас на пътя трети, габарит – 6/10.00 м. При рехабилитацията се полагат:износващ пласт – плътен асфалтобетон тип “В1” ; изравнителен пласт неплътен асфалтобетон – мин 3 см В участък от 50 м се прави реконструкция и има такива с уширение на настилката. И двата участъка на пътя изцяло преминават през населено място – гр. Елена. Извършено е почистване, ревизия и ремонт на съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти.  Поставят се бетонови бордюри.
Участък 2: Рехабилитация на път на път ІІ – 53 Елена – Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 с дължина 25,927 км. Клас на пътя-трети. В населени маста габаритът е:ленти за движение 2 х 4.00(6.00) м; тротоари 2 х 2.00(5.00) м. При реконструкция е предвижда направена пълна конструкция на настилката, като се изгребва цялата съществуваща такава. Трасето минава през гр.Елена, с. Марян и  с.Константин.  Отводняването е повърхностно и се извършва посредством необлицовани и облицовани окопи и водостоци. Изградени са 53 броя тръбни водостоци, 14 броя плочести водостоци, 2 броя устообразни, 6 броя сводови водостоци. В регулацията на селата има изградена колекторна система. Направа на нови окопи. Извършена е рехабилитация 4 броя пътни мостове. В участъка се има 14 броя пътни кръстовища. В участъка е направена  реконструкция на електропроводи средно напрежение.
Участък 3: Рехабилитация на път III – 405 Царевец – Свищов от км 73+600 до км 75+778 с дължина 2.178 км.
Клас на пътя трети с габарит -7.00 до 9.70.м. При рехабилитация се полагат на пластове в зависимост от нивелетата износващ пласт и биндер за изравнителни или усилващи пластове.  Пътя преминава през с.Царевец. Отводняването на пътя в регулацията на с. Царевец се осъществява с изградената дъждовна канализация. Почистване и надзиждане на 4 бр,тръбни водостоци ф-80, един плочест водосток и един подлез. В участъка има 13 бр. зауствания, пътни отклонения и отбивки за напречни улици.

Галерия