generalen plan_depo Pleven

Депо за отпадъци гр. Плевен

Регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен

Име: Регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен , финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ – ГР. ПЛЕВЕН – I ЕТАП

Период на изпълнение: 2013 г. – 2015 г.

Стойност на СМР на обекта: 9 060 819.02 евро

Параметри: Общата площ на Регионален център за управление на отпадъци, включващ ново регионално депо, инсталация за сепариране, инсталация за компостиране и център за предаване на опасни отпадъци – Регион Плевен е 201,418 дка. – Изграждена е клетка 1 за ТБО (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат, резервоар за инфилтрат). Извършено е изграждане на: Сепарираща инсталация (хале за сепариране на ТБО, пристройка с ГРТ, КСК и дизел генератор, спринклерен резервоар, навес за балирани отпадъци, битово –административна сграда); Инсталация за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост, резервоар за отпадни води); Център за предаване на опасни отпадъци (Сграда за предаване на опасни отпадъци, навес за контейнери, площадка за съхранение на отпадъци); Спомагателни сгради и съоръжения – КПП с бариера, дезинфекционен трап, кантар, административна сграда с лаборатория и битови помещения, гараж с канал за ремонти и склад, автомивка и мивка за контейнери, каломаслоуловител, противопожарен резервоар с техническа вода, сондаж, помпена станция за отпадни води, изгребна яма, трафопост, навес за комапктор, два мобилни резервоара за дизелово гориво; Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа вода за пожарогасене, напорна канализация за инфилтрат; Вътрешни експлоатационни пътища и довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РЦУО – ВиК (водопровод и отвеждащ колектор от изгребна яма до колектора на с. Буковлък), електроснабдяване.

Галерия