DSC06918

Депо за отпадъци гр. Видин

„Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“

Име: Консултантска услуга за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на функциите на Инженер при изпълнение на договор по договорните условия на ФИДИК (Жълта Книга) с предмет „Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“

Период на изпълнение: 2012 г. – 2015 г.

Стойност на СМР на обекта: 6 135 255.55 евро

Параметри: Площадката на новото депо е разположена на територията на село Жеглица, местност „Рамова ливада“, в долината югозападно от съществуващото депо и на  1 км западно от река Дунав. Новата площадка заема приблизително 221.020 ха.
Новото регионалното депо за битови отпадъци в регион Видин е част от цялостната система за управление на отпадъците в регион Видин, която ще бъде реализирана на два етапа:
Етап 1 включва:
Изграждане на площадката на новото депо и помощна инфраструктура, в т.ч.:
Изграждане на Клетка 1;
Помощна инфраструктура;
Стопански двор;
Съоръжение за обезвреждане и оползотворяване на строителните отпадъци;
Инсталация за компостиране;

Необходимите съоръжения за депото;
Закриване и рекултивация на съществуващото депо.
Изпълнението на Етап 1 се финансира по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ с договор за безвъзмездна финансова помощ за Проект № DIR-5102117-1-12 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин”.

Галерия