service

Проектиране

Услугите се предоставят на широк кръг частни и обществени клиенти по проекти, свързани с планиране, развитие, управление, поддръжка и ремонт на инфраструктура, както и жилищни и промишлени съоръжения.

Услуги

  • Геодезически заснемания и цифрово картографиране
  • Разработване на Подробни устройствени планове (ПУП)
  • Геоложки и хидрогеоложки проучвания
  • Прединвестиционни проучвания
  • Икономически анализи тип “ползи-разходи”
  • Проектиране, свързано с мерки за опазване на околната среда
  • Изготвяне на идейни, технически и работни проекти
  • Проектиране на организацията и технологията на строителство
  • Авторски надзор по време на строителство

Проекти на Рутекс в България