Обект 1-1

ПСОВ Варна

Комплексен доклад за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Варна

Име на проекта:
Комплексен доклад за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Варна, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга).

Период на изпълнение: 2009 г. – 2013 г.

Стойност на СМР на обекта: 11 914 999.55 евро

Параметри: Проектът е изпълнен съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга). Пречиствателната станция за отпадъчни води е реконструирана така, че да поема натоварвания от 450 000 еквивалент жители. Съществуващите биобасейни се преустройват за режим „денитро-нитро“ с предвключена денетрификация (пълно биологично пречистване с отстраняване на азот и фосфор). Извършена е реконструкция на утайковото стопанство и е въвеждена автоматична „Система за управление и контрол на работния процес –SCADA”

Галерия