Обект 15-1

Летище Безмер

Проектиране на обекти в авиобаза Безмер

Име на проекта:
Проектиране на обекти в авиобаза Безмер:
Проект 3AF31015 Удължаване и модифициране на ПИК – ВР 1450
Проект 3AF31016 Местостоянка за разполагане на стратегически и тактически транспорт на самолети – ВР 1450
Проект 3AF31017 Осигуряване на карго терминал

Проектът попада под Разпоредбите „Закон за защита на класифицираната информация”

Период на изпълнение: 2008 г. – 2013 г.

Стойност на СМР на обекта: 30 668 000.00 евро

Параметри: Изготвен е технически и работен проект по частите Геодезия, Геология и геотехника, Пътна, включително настилки, Конструктивна и статични изчисления, Електро, включително светлинна система и външно захранване, ПБЗ, Пожарна безопасност и Технически спесификации.

Изготвените проекти са по стандартите на НАТО за летище ІІ категория и стандартите на ICAO за летище категория „4Е“

Галерия