OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Язовир Пловдивци

Оценка на съответствието на проекта, Инженер на обекта и строителен надзор за язовир Пловдивци

Име на проекта:
Оценка на съответствието на проекта, Инженер на обекта и строителен надзор за язовир „Пловдивци“

Период на изпълнение: 2012 г. – ( в процес на изпълнение)

Стойност на СМР на обекта: 20 451 675.00 евро

Параметри: Осъществяване на строителен надзор при изграждането на язовир Пловдивци и на пречиствателна станция за питейни води. Със завършване строителството на язовир „Пловдивци” ще бъдат водоснабдени с питейна вода в достатъчно количество и добро качество общо 37 селища в региона, с население от над 40 000 души. Хидровъзел “Пловдивци” се състои от язовирна стена; горен отбивен яз (вграден в тялото на стената); шахтов преливник, съчетан с водовземна кула; основен изпускател, отбивна и облекчителна галерия и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Пречиствателната станция за питейни ще бъде изградена таке, че да доставя необходимото водно количество за задоволяване питейно – битовите нужди на населението от водоснабдяваните населени места (Qнето) и собствените технологични и битови нужди на станцията (Qс.н.) за оразмерителната производителност на станцията е получено: Qоразм= 225 л/сек ≡ 810 м3/ч ≡19 440 м3/ден. На площадката на Пречиствателна станция за питейни води „Пловдивци“ са разположени следните технологични сгради и съоръжения: обслужваща и технологична сграда, сграда за ТОВ, сграда за хлораторно и изравнител за ТОВ.

Галерия