???????????????????????????????

Депо за отпадъци Габрово

Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово

Име на проекта:
„Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи свързани с реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна, в рамките на проект DIR – 5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.”

Период на изпълнение: 2013 г. – 2014 г. (в процес на изпълнение)

Стойност на СМР на обекта: 8 165 712.55 евро

Параметри: Извършване на реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, с обща площ от 140,246 dek, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна, съгласно изискванията на Договорни условия за строителство за строителни и инженерни проекти, проектирани от Възложителя. Общи условия. Международна федерация на инженерите-консултанти (ФИДИК), Първо издание, 1999 г. Второ издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), 2008 г.(ФИДИК Червена книга). Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Габрово и Трявна, включваща изграждане на нов експлоатационен участък за депониране на неопасни отпадъци, запечатване и рекултивация на съществуващия натрупан отпадък, въвеждане на разделно събиране на биоразградимите отпадъци, изграждане на инсталация за производство на компост, извличане на рециклируеми компоненти от генерираната суха фракция, чрез сепарация на „вход” депо, компактиране и предаване на външни лицензирани лица, с цел последващо рециклиране и оползотворяване и депониране на редуциран и първично третиран битов отпадък.

Галерия