WWTP3

ПСОВ Хисаря

Разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Хисаря в съответствие с изискванията на Договорните условия на FIDIC (Жълта Книга).

Име: Разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Хисаря в съответствие с изискванията на Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство на електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта Книга).

Период на изпълнение: 2009 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 8 044 059.23 евро

Параметри: Проектът е  изпълнен в съответствие с изискванията на Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство на електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта Книга). Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр.Хисаря е проектирана с перспектива за максимално натоварване към 2030 г. от 25 000 ЕЖ /еквивалентни жители/. При такова натоварване тя ще пречиства денонощно 7 250 м3/д. Максималният върхов приток на отпадъчна вода при сухо време към нея е 453 м3/ч, а при дъжд – 1 080 м3/ч.
При избора на технологичната схема на ПСОВ на гр.Хисаря са спазени нормативните изисквания за третиране на отпадъчните води до степен, съответстваща на заустване в р.”Синята река”, която е класифицирана като водоприемник –II категория.

Галерия