ПСОВ Варна II етап

Проекти по Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

В последните два месеца, в качеството си на Консултант, фирма РУТЕКС ООД, завърши подписаните договори за консултантски услуги и строителен надзор с Възложители Община Варна, Община Пещера, Община Видин, Община Плевен, Община Кнежа и Община Габрово.

Консултантските договори, които бяха по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ бяха изпълнени успешно и в срок, без забележки и включваха следните проекти:

 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“
 „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера“
 „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“
 Консултантска услуга във връзка с изпълнението на инженеринг (проектиране и строителство) на регионален център за управление на отпадъците гр. Плевен I-ви етап
 „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Кнежа”
 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”

 

 

 

 

 

Галерия