OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Лот 30 от ОП „Регионално развитие“

Рехабилитация на път III-102

Име: BG161PO001/2.1-01/2007/001-025 Лот 30: Рехабилитация на път III-102 (Димово-Ружинци) – Бела – Белоградчик – Монтана от км 0+000 до км 20+050 с дължина 20.050 км, област Видин

Период на изпълнение: 2010 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 2 945 623.54 евро

Параметри: Рехабилитиран е участък с дължина 20.050 км на път III-102 (Димово – Ружинци) – Бела – Белоградчик – Монтана от км 0+000 до км 20+050. Рехабилитираният участък е с габарит Г9. При рехабилитацията са изпълнени следните основни видове работи: Земни работи – Отстраняване на хумусен пласт и масов изкоп за реконструкции; Разваляне и фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка; Разкъртване на бетонови бордюри и водещи ивици; Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда и пътни знаци;
Пътни работи – Изпълнение на основни пластове от зърнести материали; Полагане на бордюри, направа на тротоари, изпълнение на отводнителни окопи с бетонови плочи за облицовка; Полагане на материал за стабилизиран банкет.         Асфалтови работи – Полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен (биндер) за долен пласт и профилиране и плътен асфалтобетон тип „А” – за износващ пласт и аварийни ленти.
Пътни съоръжения – Увеличение габарита на сводов водосток; Изграждане на 11 броя нови тръбни водостоци ф1000; Почистване на съоръжения и изграждане на отводнителни каскадни улеи;  Монтирана нова вертикална сигнализация и положена хоризонтална маркировка.

 

Галерия