Digital Camera

Канализация на гр. Димитровград

Строителен надзор при реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр. Димитровград

Име: Реконструкция и разширение на канализационната мрежа, разположена .на левия бряг на р. Марица за гр. Димитровград

Период на изпълнение: 2007 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 3 741 991.25 евро

Параметри: Предмет на проекта е рехабилитация и разширение на канализационната инфраструктура в 5 квартала – Черноконево, Вулкан, Марийно, Изток 1 и Изток 2, разположени на левия бряг на река Марица в гр. Димитровград. Основните дейности по изпълнение на СМР включваха следното: Реконструкция и рехабилитация на битова канализационна мрежа и дъждовна канализация; Изграждане на над 900 броя сградни канализационни отклонения; Изграждане на 3 броя канални помпени станции (КПС) за отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ; Изграждане на изцяло нова канализация със сградни отклонения по всички улици, в кв. „Черноконево”, включително КПС 1, тласкател и гравитачен канал до съществуващ Главен колектор на кв. „Вулкан”; Изграждане на нов канализационен колектор и 2 регионални водоприемни възела в кв. Марийно;
Доизграждане на канализационните системи смесен тип в кв. „Изток 1” и „Изток 2”; Изграждане на тласкател и преминаване на р. Марица, позволяващо отводняването и прехвърлянето на отпадъчните води към главния колектор на
„десния бряг” и респективно на ПСОВ – Димитровград.

Галерия