HPIM1854

Главни колектори на гр. Търговище

Рехабилитация на главни колектори на гр. Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежи на кв. “Въбел” северно от ул. “Ал. Стамболийски”

Име: Рехабилитация на главни колектори на гр. Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежи на кв. “Въбел” северно от ул. “Ал. Стамболийски”, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC за строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)

Период на изпълнение: 2009 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 3 855 108.71 евро

Параметри: Извършен е строителен надзор при рехабилитацията на главните колектори на град Търговище, разположени успоредно от двете страни на река Врана и река Сива,които преминават през града. Извъриена е рехабилитация на канализация на главните колектори и е изграден главен колектор I до кв. Въбел, при изграждането на който е извършено пременаване под главен път София – Варна по безтраншейна технология на обсадна тръба, а също така и на железопътна линия. Изградени са главни клонове II, III, IV и второстепенни клонове към тях в кв. Въбел. Канализационните клонове и второстепенните клонове към тях са изпълнени траншейно в оста на уличното платно. Изпълнена е реконструкция на част от водопроводната мрежа на кв. Въбел, която е изпълнена безтраншейно.

Галерия